:: บริการนิเทศฯ โดย กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชร.3
กระทรวงศึกษาธิการ::


หน้าแรก | Previous1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10 ] 11 Next| หน้าสุดท้าย

[1784]โดย...   เครือวัลย์ ดงปาลี เรื่อง..   การสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนรักการอ่านของ สพท.เชียงราย เขต 3
ขอแจ้งข่าวล่วงหน้าว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 3 มีโครงการให้โรงเรียนที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเข้าร่วมโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 3 โรงเรียนทีมีความสนใจเข้าร่วมโครงการ ให้รอหนังสือแจ้งจากเขตพื้นที่ สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการของสพฐ . จะได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม ส่วนโรงเรียนที่เข้าโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่ ครูผู้รับผิดชอบโครงการจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และรับการนิเทศโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง และถ้าหาก สพฐ ให้คัดเลือกโรงเรียนที่เข้าโครงการของ สพฐ เพิ่มเติม เขตพื้นที่การศึกษาจะพิจารณาจากโรงเรียนในโครงการ ของ สพท เข้าร่วมโครงการของ สพฐ ต่อไป
เวลาบันทึก : 13 Jan 2009 02:10:31 PM

[1721]โดย...   เครือวัลย์ ดงปาลี เรื่อง..   kaurwon@hotmail.com
จากการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้แจ้งไปยังโรงเรียนเรื่องการนิเทศโรงเรียนนำร่องเครือข่าย ICT จำนวน 13 โรงเรียน พร้อมทั้งส่งเอกสารเสริมความรู้เรื่องการนิเทศโรงเรียนนำร่องฯ และแบบนิเทศ และขอความร่วมมือให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในพร้อมทั้งนิเทศการใช้สื่อการเรียนรู้และการดำเนินโครงการของโรงเรียนแล้วนำส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 วันนี วันที่ 5 พ.ย. 51 มีโรงเรียนที่ส่งผลการนิเทศภายในโรงเรียนมาแล้วจำนวน 8 โรงเรียน คือ 1. โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 2. โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 3. โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 4. โรงเรียนแม่แตง 5. โรงเรียนแม่จริม 6. โรงเรียนน่านนคร 7. โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 8. โรงเรียนธีรกานต์บ้านโฮ่ง ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูทุกโรงเรียนในโครงการและหวังว่าโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลการนิเทศจะส่งผลการนิเทศมาเร็ววันนี้เพื่อสรุปข้อมูลส่ง สำนักเทคโนโลยีฯ ต่อไป.....ศน.เครือวัลย์
เวลาบันทึก : 5 Nov 2008 03:28:55 PM

[1709]โดย...   wichai chairin เรื่อง..   massage from China
KeryWon my body. Now I live in LiJia China. I'm come back to CR3. I think I arrive here in 17 october. Think you about your massage. I con't write in Thais, sorry. please help me if express job and I will give you something from chaina. bye-bye your body wichai chairin
เวลาบันทึก : 12 Oct 2008 11:45:04 PM

[1706]โดย...   เครือวัลย์ ดงปาลี เรื่อง..   รหัสผ่านโปรแกรมป้องสมุด
เรียนคุณครูโรงเรียนบ้านศรีป่าแดง รหัสผ่านโปรแกรมห้องสมุดสำนักวิทยบริการฯมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ไม่ได้ แจ้งให้ สพท.เชียงราย 3 ส่งมาเฉพาะโปรแกรมมาแผ่นเดียวและวิธีการติดตั้ง ขอให้คุณครูโทรศัพท์ไปถามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055 - 416601-31 คะ ขอชื่นชมคุณครูที่ให้ความสนใจใจการพัฒนาห้องสมุด แม้มีอุปสรรคงานท่านก็มีความพยายาม ของคุณแทนนักเรียนทุกคน ศน.เครือวัลย์
เวลาบันทึก : 9 Oct 2008 04:53:47 PM

[1687]โดย...   มน ไทยใหญ่ เรื่อง..   ผมอยากทราบคำถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
หลุมดำเกิดจากอะไร?
เวลาบันทึก : 11 Sep 2008 12:14:42 AM

[1677]โดย...   จรัล บุญเสริม เรื่อง..   สพท.ชร.3
ถึงเพื่อนพ้องน้องพี่ศึกษานิเทศก์ที่ได้รับอนุมัติจาก กคศ.ทุกๆท่านในสังกัด สพท.ชร.3 ดีใจด้วยกับทุกท่านที่บรรลุผลสำเร็จ ขอให้ร่วมแรงการยใจเพื่อพัฒนาสรรสร้างอนาคตการศึกษาของชาติให้พัฒนาสถาพรที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตให้ทรงประสิทธิภาพได้มาตรฐานคุณภาพตลอดไป ดีใจแทนท่านๆมากๆครับ ศน.จรัล
เวลาบันทึก : 8 Sep 2008 10:11:46 PM

[1670]โดย...   นายสุวิทย์ ใจภิภักดิ์ เรื่อง..   สอบถาม รหัส Login และ Password โปรแกรมห้องสมุด
โรงเรียนบ้านศรีป่าแดงอยากสอบถามว่ารหัส Login และ Password โปรแกรมห้องสมุด ที่ ศน ให้มานั้นคืออะไร เพราะได้ลงโปรแกรมแล้ว แต่เมื่อจะเปิดเข้าใช้ โปรแกรมจะถามหา รหัส Login และ Password โปรแกรมห้องสมุด ซึ่งตอนลงโปรแกรม ทางโรงเรียนก็ไม่ได้ใส่ รหัส Login และ Password โปรแกรมห้องสมุด แต่อย่างใด จึงไม่รู้ว่าโปรแกรมมี รหัส Login และ Password โปรแกรมห้องสมุด อัตโนมัติหรือเปล่า
เวลาบันทึก : 2 Sep 2008 11:09:16 PM

[1658]โดย...   เครือวัลย์ ดงปาลี เรื่อง..   kaurwon@hotmail.com
ขอรายงานผลการประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี 2551 อย่างไม่เป็นทางการ เพราะบางกิจกรรมคณะกรรมการยังไม่ได้ออกประเมิน ดังนี้ 1. กรรมการ กิจกรรมนักเรียนรักการอ่าน ช่วงชั้นที่1 โรงเรียนขนาดเล็ก รางวัลดีเด่น เด็กหญิงเกวลิน บริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท) รางวัลชมเชย เด็กหญิงเอื้อมพร แสงฟ้า โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 2. กิจกรรม นักเรียนรักการอ่านช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนขนาดกลาง รางวัลดีเด่น เด็กชายอรุณฤทธิ์ พิมพ์จันทร์ โรงเรียนเชียงแสนอคาเดมี รางวัลชมเชย เด็กหญิงสายฝน อภิสุนทรกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง รางวัลชมเชย เด็กชายสงกรานต์ คำปัน โรงเรียนบ้านปางห้า 3. กิจกรรม นักเรียนรักการอ่านช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนขนาดใหญ่ รางวัลยอดเยี่ยม เด็กหญิงวราภรณ์ กันทะ โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน รางวัลดีเด่น เด็กหญิงหมวยคำ เอ้ยดี โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 4. กิจกรรมนักเรียนรักการอ่าน ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนขนาดเล็ก รางวัลยอดเยี่ยม เด็กหญิบกาญจนา สิทธิโรจน์ โรงเรียนบ้านแม่คำสบเปิน รางวัลดีเด่น เด็กหญิงมณีนุช ศรีเสนา โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1 รางวัลดีเด่น เด็กหญิงสุวิมล เสาร์แก้ว โรงเรียนบ้านม่วงคำ รางวัลดีเด่น เด็กหญิงกรรณิการ์ ชุ่มเมืองเย็น โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท) รางวัลชมเชย เด็กหญิงนัชชา บัวอินทร์ โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ รางวัลชมเชย เด็กหญิงเยาวลักษณ์ นาทะสัน โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 5. กิจกรรมนักเรียนรักการอ่าน ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนขนาดกลาง รางวัลยอดเยี่ยม เด็กญิงปิยธิดา มูลกาศ โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ รางวัลดีเด่น เด็กหญิงเจนจิรา ปงทอง โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา รางวัลดีเด่น เด็กหญิงเบญมาศ แก้วราดวงค์ โรงเรียนบ้านสันกอง รางวัลดีเด่น เด็กหญิงแก้วมณี วิบูลสิริตระกูล โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง รางวัลดีเด่น เด็กหญิงฐิติมา เบียงกูกู่ โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ รางวัลชมเชย เด็กหญิงนิตยา นันตา โรงเรียนบ้านสันถนน รางวัลชมเชย เด็กหญิงชนิสรา มาบุตร โรงเรียนเชียงแสนอคาเดมี รางวัลชมเชย เด็กหญิงไพรินทร์ ไชยกุล โรงเรียนบ้านแม่คำ 6. กิจกรรมนักเรียนรักการอ่าน ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนขนาดใหญ่ รางวัลยอดเยี่ยม เด็กหญิงฐาปนีย์ ปิ่นทรายมูล โรงเรียนบ้านป่าเหมือด รางวัลดีเด่น เด็กหญิงน้ำฝน วงค์สุวรรณ โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 7. กิจกรรมนักเรียนรักการอ่าน ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รางวัลยอดเยี่ยม เด็กหญิงหฤทัย อินทจักร โรงเรียนอนุบาลแม่สาย 8. กิจกรรมนักเรียนรักการอ่าน ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนขนาดกลาง รางวัลยอดเยี่ยม นางสาวเอ้ยคำ ขันทะมาลา โรงเรียนบ้านสันทราย รางวัลดีเด่น เด็กหญิงสุพรรณี สิทธิเดช โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม รางวัลชมเชย เด็กหญิงสาวิตรี แสนสลี โรงเรียนบ้านปางห้า รางวัลชมเชย เด็กหญิงอรฤทัย คำพุฒ โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 9. กิจกรรมนักเรียนรักการอ่าน ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนขนาดใหญ่ รางวัลยอดเยี่ยม นางสาวศิวพร ใจวงค์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน รางวัลดีเด่น นายเกียรติคุณ รวงคำ โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน รางวัลดีเด่น เด็กชายศตวรรษ จับใจนาย โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 10. กิจกรรมนักเรียนรักการอ่าน ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รางวัลดีเด่น นางสาวอูมิ้ง กู่คำ โรงเรียนบ้านเทิดไทย 11. กิจกรรมนักเรียนรักการอ่าน ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนขนาดใหญ่ รางวัลดีเด่น นางสาวพรรณี มณีชัย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 12. กิจกรรมนักเรียนรักการอ่าน ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รางวัลยอดเยี่ยม นางสาวพลอย อินทอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 13. กิจกรรมครูรักการอ่าน โรงเรียนขนาดเล็ก รางวัลยอดเยี่ยม นางวรรณิกา วรรณาลัย โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1 รางวัลดีเด่น นายสุวิทย์ ใจภิภักดิ์ โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 14. กิจกรรมครูรักการอ่าน โรงเรียนขนาดกลาง รางวัลยอดเยี่ยม นางสาวสาริศา ชุ่มมงคล โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง รางวัลดีเด่น นางกาญจนา คุณะแสงคำ โรงเรียนบ้านปางสา รางวัลดีเด่น นางสมคิด ตุงเครือคำ โรงเรียนบ้านแม่คำ รางวัลดีเด่น นางณัฐมน มหาเสน โรงเรียนบ้านด้าย(เทพกาญจนาอุปถัมภ์) รางวัลดีเด่น นางศิริพร วงค์ชัยพาณิช โรงเรียนบ้านสันกอง รางวัลชมเชย นางสาวกรรณิการ์ มูลวิชัย โรงเรียนบ้านป่าแดง 15. กิจกรรมครูรักการอ่าน โรงเรียนขนาดใหญ่ รางวัลยอดเยี่ยม นางสาววาสนา ท่าดีสม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน รางวัลดีเด่น นางสายฝน รอดกุล โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง รางวัลดีเด่น นางสุวิมล ท้าวฟองคำ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 16. กิจกรรมครูรักการอ่าน โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รางวัลชมเชย นางสาวสุชาดา เสนะเสียง โรงเรียนบ้านเทอดไทย 17. กิจกรรมผู้บริหารรักการอ่านโรงเรียนขนาดเล็ก รางวัลยอดเยี่ยม นายธงชัย บาลสุข โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง รางวัลดีเด่น นายเซนต์ กิตติยังกุล โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 18. กิจกรรมผู้บริหารรักการอ่านโรงเรียนขนาดกลาง รางวัลดีเด่น นางสาวจันทนา จินะราช โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม รางวัลดีเด่น นายชลธิชัย ยอดมูลดี โรงเรียนบ้านสันกอง รางวัลดีเด่น นายธวัชชัย เรวรรณ โรงเรียนบ้านแม่คำ รางวัลดีเด่น นายภาสกร วงศ์ปิน โรงเรียนบ้านสันหลวง รางวัลชมเชย นายไชยันต์ หลวงแก้ว อนุบาลดอยหลวง รางวัลชมเชย นายสงัด กาศสนุก โรงเรียนบ้านสันโค้ง 19. กิจกรรมผู้บริหารรักการอ่านโรงเรียนขนาดใหญ่ รางวัลยอดเยี่ยม นายเอี่ยม บริบูรณ์ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด รางวัลดีเด่น นางวิไลวรรณ พิริยะกฤต โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 20. กิจกรรมผู้บริหารรักการอ่านโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลดีเด่น รางวัลชมเชย 21. กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็ก รางวัลยอดเยี่ยม โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น รางวัลดีเด่น โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง รางวัลดีเด่น โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ รางวัลชมเชย โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก 22. กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียนขนาดกลาง รางวัลดีเด่น โรงเรียนบ้านสันกอง รางวัลดีเด่น โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง รางวัลดีเด่น โรงเรียนอนุบาลโชคชัย รางวัลดีเด่น โรงเรียนบ้านปางสา รางวัลดีเด่น โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย รางวัลชมเชย โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม รางวัลชมเชย โรงเรียนบ้านป่าซาง รางวัลชมเชย โรงเรียนบ้านสันโค้ง รางวัลชมเชย โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 23. กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียนขนาดใหญ่ รางวัลยอดเยี่ยม โรงเรียนบ้านป่าเหมือด รางวัลดีเด่น โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง รางวัลดีเด่น โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 24. กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รางวัลยอดเยี่ยม โรงเรียนบ้านเทอดไทย สำหรับกิจกรรม นักเรียนรักการอ่าน ช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ กิจกรรมนักเรียนรักการอ่าน ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนขนาดเล็ก กิจกรรมนักเรียนรักการอ่าน ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนขนาดเล็ก และกิจกรรมนักเรียนรักการอ่านช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนขนาดกลาง ไม่มีโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายพัฒนา การศึกษาส่งเข้าประกวด การประกาศผลผลอย่างเป็นทางการคงจะไม่เกินสัปดาห์หน้า
เวลาบันทึก : 21 Aug 2008 04:47:14 PM

[1619]โดย...   เครือวัลย์ ดงปาลี เรื่อง..   kaurwon1@thai.com
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและโรงเรียนที่ชนะการแข่งขัน ทักษะความสามารถ การเขียนร้อยกรอง และการอ่านออกเสียงภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1-4 ที่ชนะเลิศ ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นทางการในเร็ว ๆ นี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงบัว บุญหลง โรงเรียนบ้านสันกอง เด็กหญิงวรดา วงค์อำนาจ โรงเรียนบ้านร่องก๊อ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่คำ แม่ไร่ รางวัลที่ 2 เด็กหญิงนวล ไทยใหญ่ โรงเรียนบ้านน้ำจำ เด็กหญิงแสงสุรีย์ ดวงจันทร์ โรงเรียนบ้านน้ำจำ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยนางนอน รางวัลที่ 3 เด็กหญิงปิน คำแสง โรงเรียนบ้านสันทราย เด็กหญิงสุกัญญา สุขใจ โรงเรียนบ้านสันทราย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สายเวียงพางคำ นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงญาณวัฒนา สุวรรณรัตน์ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา เด็กหญิงธันยพร ศรีพระจันทร์ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน รางวัลที่ 2 เด็กหญิงสุพัสรา เตสุภา โรงเรียนบ้านสันทราย เด็กชายศรายุทธ เฟื่องนาค โรงเรียนบ้านสันทราย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สายเวียงพางคำ รางวัลที่ 3 เด็กหญิงอาม นายวัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง เด็กหญิงพัศดี ต๋ามา โรงเรียนบ้านปางสา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาป่าตึง นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 รางวัลชนะเลิศ นางสาวสุปราณี พิมพ์จันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นางสาวมาริสา คำเงิน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยนางนอน รางวัลที่ 2 เด็กหญิงจันติ๊บ อิ่นคำ โรงเรียนบ้านเวียงพาน เด็กหญิงกัญญา นายชาย โรงเรียนบ้านเวียงพาน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สายเวียงพางคำ รางวัลที่ 3 เด็กหญิงเสารวรส ไชยมาลาโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) เด็กหญิงทิพวรรณ จันทาพูน โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่คำ แม่ไร่ นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 รางวัลชนะเลิศ นางสาววนารี วงศ์ทอง โรงเรียนบ้านด้าย(เทพกาญจนาอุปถัมภ์) นางสาวเจนจิรา กันแก้ว โรงเรียนบ้านด้าย(เทพกาญจนาอุปถัมภ์) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 รางวัลที่ 2 นางสาวกมลศรี มณีรัตน์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม นางสาวธัญวรรณ สมพันธุ์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 รางวัลที่ 3 นางสาววณิดา พงค์ดอน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม นางสาวปวีณา คำน้อย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ช่วงชั้นที่ 4
เวลาบันทึก : 15 Jul 2008 01:03:28 AM

[1616]โดย...   เรณู ชำนาญณรงค์ เรื่อง..   ขอยืมสื่อ
วันจันทร์
เวลาบันทึก : 10 Jul 2008 03:56:54 PM

[1615]โดย...   เรณู ชำนาญณรงค์ เรื่อง..   ขอยืมสื่อ
วันจันทร์
เวลาบันทึก : 10 Jul 2008 03:56:55 PM

[1612]โดย...   เครือวัลย์ เรื่อง..   kaurwon1@hotmail.com
งบประมาณโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่ได้แจ้งให้กับโรงเรียนต้นแบบ แกนนำและโรงเรียนเครือข่าย สพท.ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กค 2551 ขอให้โรงเรียนดำเนินการภายในกำหนดด้วยคะ บอกมาด้วยความเป็นห่วง
เวลาบันทึก : 6 Jul 2008 05:51:00 PM

[1550]โดย...   บุญทา กาบุญค้ำ เรื่อง..   ดำหัวครู ของศิษย์ ปี 18
ถึง เครือวัลย์ กลุ่มเพื่อนปี 2518 นัดดำหัวครู วันท่ 15 เมษายน 2551 สถานที่ ทัศนาวิว ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้น ถ้าพบเพื่อนคนไหนช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วย แล้วพบกันท่ทัศนาวิว จากบุญทา 0812875703
เวลาบันทึก : 8 Apr 2008 11:49:44 PM

[1504]โดย...   เยาวลักษณ์ แสงคำ เรื่อง..   temo_te11@hotmail.com
ขอบคุณสำหรับหลักสูตรฉบับปรับปรุง ตอนนี้ทางโรงเรียนได้เผยแพร่ภายในกลุ่มเกาะช้างแล้วคะ
เวลาบันทึก : 7 Mar 2008 01:22:20 AM

[1485]โดย...   อำพันธ์ กล้าหาญ เรื่อง..   um2511@sanook.com / ต้องการโปรแกรมห้องสมุด
ศน.เครือวัลย์ คะ..! โรงเรียนบ้านม่วงคำมีความต้องการ โปรแกรมห้องสมุด ซึ่งห้องสมุดของโรงเรียนมีขนาดเล็ก จะต้องทำอย่างไรบ้าง และเตรียมอะไรบ้างคะ.? ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
เวลาบันทึก : 13 Feb 2008 10:10:00 PM

[1484]โดย...   เครือวัลย์ ดงปาลี เรื่อง..   ตัวอย่างงานวิจัยเรื่องฟุตบอลและวอลเลย์บอล
เรียน คุณครูมรกต ปัญญานะ ตัวอย่างการทำรายงานเรื่องการสร้างแบบฝึกฟุตบอล และวอลเลย์บอลได้สืบค้นให้แล้วคะ ค้นเฉพาะของม.จุฬาฯ มเกษตรศาสตร์ยังไม่ได้ค้นให้ ได้แค่ชื่อ กับบทคัดย่อ ฉบับเต็มคงต้องไปถ่ายที่จุฬาเลย เพราะทางมหาวิทยาลัยไม่อนุญาติให้โหลดฉบับเต็ม ให้ศึกษาฉบับเต็ม แล้วนำมาเทียบเคียงกับงานของเรา ระเบียบวิธีวิจัยแบบฝึกจะคล้ายกัน จะแตกต่างกันที่เครื่องมือ และการหาค่าทางสถิติของเครื่องมือ ส่วนรายละเอียดการเขียนรายงาน ตอนบ่ายจะส่งให้คะ ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ และยินดีช่วยเหลือคะ เครือวัลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Element Data Title ผลของการฝึกเสริมด้วยการฝึกเชิงซ้อนที่มีต่อความสามารถในการยิงประตูฟุตบอล Title Alternative Effects of supplemental complex training on soccer shooting performance Creator Name: นาทรพี ผลใหญ่ Subject ThaSH: ฟุตบอล ThaSH: การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ ThaSH: กล้ามเนื้อ Description Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการฝึกเสริมด้วยการฝึกเชิงซ้อนที่มีต่อความสามารถในการยิงประตูฟุตบอล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬาฟุตบอลชายวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 30 คน ทำการสุ่มอย่างง่ายเพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จำนวน 20 คน เลือกกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 10 คน โดยกลุ่มทดลองใช้โปรแกรมฝึกเสริมด้วยการฝึกเชิงซ้อนสัปดาห์ละ 2 วัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ร่วมกับการฝึกปกติ และกลุ่มควบคุมฝึกตามปกติ ทดสอบความสามารถในการยิงประตูฟุตบอล วัดความแรง และความแม่นยำในการยิงประตู ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดเข่าทั้งสองข้าง ก่อน และหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ นำผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างก่อน และหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ และระหว่างกลุ่มการทดลอง ด้วยค่า "ที" (t-test) หลังการทดลอง 8 สัปดาห์ พบว่า 1. ความแรงเฉลี่ยในการยิงประตูของขาข้างที่ถนัดก่อน และหลังการทดลอง ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความแรงเฉลี่ยในการยิงประตูของขาข้างที่ไม่ถนัดในกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ความแม่นยำเฉลี่ยในการยิงประตูของขาข้างที่ถนัดและขาข้างที่ไม่ถนัด ก่อนและหลังการทดลอง ทั้งสองกลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดเข่าข้างที่ถนัด และข้างที่ไม่ถนัด หลังการทดลองของทั้งสองกลุ่มมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มทดลองมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดเข่าของทั้งสองข้างมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 Contributor Name: วิชิต คนึงสุขเกษม Role: ที่ปรึกษา Name: ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์ Role: ที่ปรึกษา Date Created: 2545 Issued: 2005-04-09 Modified: 2006-06-08 Type วิทยานิพนธ์/Thesis Identifier URL:http://thailis-db.car.chula.ac.th/CU_DC/December2004/thesis/Natrapee.pdf ISBN: 9741726155 Language tha Thesis DegreeName: ครุศาสตรมหาบัณฑิต Level: ปริญญาโท Descipline: พลศึกษา Grantor: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Rights ©copyrights จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย RightsAccess:สามารถเข้าใช้ได้เฉพาะสมาชิกในกลุ่ม ThaiLIS การศึกษาเทคนิคและกลวิธีการเล่นเป็นทีมในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง : การศึกษารายกรณีกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 Title Alternative A study of team playing techniques and tactics in women volleyball competition : a case study of the Thirty-Second National Sport Games Creator Name: หนึ่งฤทัย รอดงาม Subject ThaSH: วอลเลย์บอล ThaSH: ยุทธวิธี ThaSH: กีฬาแห่งชาติ (ครั้งที่ 32 : 2543) Description Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เทคนิค กลวิธี และผลสัมฤทธิ์ ของการใช้เทคนิคและกลวิธีแต่ละแบบของการเล่นเป็นทีมของแต่ละทีม ในแต่ละเกมและโดยรวมของทุกทีมและทุกเกม ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 32 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการไปบันทึกเทปการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง กีฬาแห่งชาติครั้ง 32 ในรอบ สี่ทีมสุดท้าย นำข้อมูลมาทำการแจกแจงความถี่แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติโดยการหาค่าร้อยละ แล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาการใช้เทคนิค และผลสัมฤทธิ์ของการใช้เทคนิคแต่ละแบบของการเล่นเป็นทีม ของทีมที่แข่งขันตามลำดับผลการแข่งขันจากสูงสุดในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 32 เรียงลำดับทีมดังนี้ ทีม นครราชสีมา ทีมลพบุรี ทีมพังงา และทีมกรุงเทพมหานคร พบว่า การใช้เทคนิคการเสิร์ฟ ทุกทีม ทุกเกม ใช้การเสิร์ฟแบบลอยมากที่สุด ใช้ได้เป็นผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 30.82, 22.62, 18.85, 23.28 เทคนิคการเล่นลูกสองมือล่าง ทุกทีม ทุกเกมใช้การเล่นลูกโด่งมากที่สุด ใช้ได้เป็นผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ 22.50, 21.94, 17.80 เทคนิคการเซ็ท ทุกทีม ทุกเกม ใช้การเซ็ทลูกระยะไกลมากที่สุด ใช้ได้เป็นผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 35.06, 28.08, 19.50, 16.28 เทคนิคการตบ ทุกทีม ทุกเกม ใช้การตบลงท้ายสนามมากที่สุด ใช้ได้เป็นผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 13.71, 13.71, 13.99, 10.25 เทคนิคการหยอด ทุกทีม ทุกเกม ใช้การหยอดโดยใช้ปลายนิ้วมากที่สุด ใช้ได้เป็นผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 32.03, 17.65, 20.26, 16.99 ผลการศึกษาการใช้กลวิธีแต่ละแบบ ของการเล่นเป็นทีม ของทีมที่แข่งขันตามลำดับผลการแข่งขันจากสูงสุด ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 32 เรียงลำดับทีมดังนี้ ทีม นครราชสีมา ทีมลพบุรี ทีมพังงา และทีมกรุงเทพมหานคร พบว่า การใช้กลวิธีการตั้งรับขณะทำการตบ ทุกทีม ทุกเกม ใช้กลวิธีการตั้งรับขณะผู้หน้า 2 คน แบบ 1:2:3 มากที่สุด ใช้ได้เป็นผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 30.60, 23.50, 19.40, 21.86 และ หน้า 3 คน แบบ 1:2:3 มากที่สุด ใช้ได้เป็นผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 25.62, 28.92, 17.08, 21.21 การใช้กลวิธีการตั้งรับขณะทำการสกัดกั้นกลางตาข่าย ทุกทีม ทุกเกม ใช้แบบสกัดกั้นแบบ 1 คน แบบ 1:2:3 มากที่สุด ใช้ได้เป็นผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 16.99, 10.46, 18.30, 12.42 การใช้กลวิธีการตั้งรับขณะทำการสกัดกั้นริมตาข่าย ทุกทีม ทุกเกม ใช้แบบสกัดกั้นแบบ 2 คน แบบ 2:1:3 มากที่สุด ใช้ได้เป็นผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 17.05, 14.73, 17.44, 10.66 การใช้กลวิธีการตั้งรับลูกเสิร์ฟ ทุกทีม ทุกเกม ใช้แบบตัวดับเบิลยูมากที่สุด ใช้ได้เป็นผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 29.07, 17.13, 24.68, 23.77 การใช้กลวิธีการรุกขณะผู้ตบหน้า 2 คนทุกทีม ทุกเกม ใช้แบบ C หน้า , B หน้า มากที่สุด ใช้เป็นผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 28.57, 13.66, 21.12, 20.50 การใช้กลวิธีการรุกขณะผู้ตบหน้า 3 คน ทุกทีม ทุกเกม ใช้แบบ C หน้า, B หน้า, C หลัง มากที่สุด ใช้ได้เป็นผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 29.10, 7.46, 23.13, 23.13 Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Address: กรุงเทพมหานคร (Bangkok) Email: webmaster@car.chula.ac.th Contributor Name: เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย Role: ที่ปรึกษา Date Created: 2543 Issued: 2006-07-28 Modified: 2006-07-31 Type วิทยานิพนธ์/Thesis Thesis DegreeName: ครุศาสตรมหาบัณฑิต Level: ปริญญาโท Descipline: พลศึกษา Grantor: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาบันทึก : 11 Feb 2008 10:17:23 PM

[1473]โดย...   เครือวัลย์ ดงปาลี เรื่อง..   โปรแกรมห้องสมุด
สพท.ชร.3ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ส่งโปรแกรมต้นฉบับห้องสมุดอัตโนมัติมาให้ โรงเรียนในสังกัดที่สนใจจะนำไปใช้ ติดต่อขอสำเนาได้ที่ ศน.เครือวัลย์คะ
เวลาบันทึก : 31 Jan 2008 10:40:29 PM

[1442]โดย...   ส.ต.ต.หญิงอารุณี แซ่น่าน เรื่อง..   ขอแผนการบริหารและการบริการของโรงเรียนป่าไร่หลวงวิทยาค่ะ
งานบุคคล วิชาการ งบประมาณ ทั่วไป
เวลาบันทึก : 13 Jan 2008 11:36:23 PM

[1426]โดย...   เรียน คุณครูสุนีย์ เรื่อง..   การสอนคิดวิเคราะห์
เรื่องการสอนคิดวิเคราะห์ มี power point ของ ดร.อุทัย ที่ใช้ประกอบการบรรยายเรื่องการสอนคิด มีจำนวน 55 เฟรม ที่พูดถึง ความหมายการคิด หลักการสอน วิธีการ คัวอย่างการสอน การตั้งคำถาม และการประเมินผลการคิดด้านต่าง ๆ โปรแกรมใหญ่ 5000กว่า MB ได้พยายามส่งให้ทาง E-mail แต่ไม่สามารถส่งให้ได้ ถ้าได้แวะมาที่เขตฯ ก็ให้เอา HDD มา copy ได้ที่ เขตคะ ติดต่อที่ ศน.เครือวัลย์ ลองเอาไปศึกษาดูก่อน ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้อีกนะคะ
เวลาบันทึก : 7 Jan 2008 03:58:26 PM

[1410]โดย...   สุนีย์ บัวบุตร เรื่อง..   krusunee@thaimail.com
เรียน ศน.เครือวัลย์ ดิฉันกำลังทำแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ อยากดูแนวทางหรือตัวอย่างแบบฝึกการคิดวิเคราะห์
เวลาบันทึก : 27 Dec 2007 09:00:39 PM