ไพบูลย์ สุปราการ  โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่    

หน้าแรก     กลับไปหน้า KM ของคุณ

 

รายละเอียด

Video

Document

งบประมาณ

5000 บาท

รางวัล

ประเภท

คำค้น(Keyword)

ISBN

วันที่เผยแพร่

31 กรกฏาคม 2554

 

เปิดอ่าน 283 ครั้ง
คะแนนโหวต
0 คะแนน

ให้คะแนนนวัตกรรมนี้

 

การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

book live

กลุ่ม / โรงเรียน :
สพป.ชร.3 

FullText
โรงเรียน..............บ้านฮ่องแฮ่.............................อำเภอ.......แม่สาย............................................
สพม............................................................/สพป................เชียงราย.......................เขต..๓..........
๑.   ชื่อกิจกรรม ...................ส่งเสริมนิสัยรักกานอ่าน.....................................................................
.......................................................................................................................................................
๒. ชื่อผู้รับผิดชอบ............นายไพบูลย์ สุปราการ.........................................................................
......................................................................................................................................................
๓.  ตำแหน่ง                                    oผู้บริหาร                     oครูบรรณารักษ์/ ครูผู้ทำหน้าที่บรรณารักษ์  
       oครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้.....ภาษาไทย................................................ระดับชั้น.....ป.2.....
๔. ระยะเวลาดำเนินงาน.............ตลอดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๔............................................
๕. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญและคุณค่าของการอ่าน
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือ
๓. เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง
๖. กลุ่มเป้าหมาย
         oนักเรียน จำนวน.......74......คน
             o เป็นนักเรียนในโรงเรียน จำนวน......74  คน     
               o เป็นนักเรียนจากโรงเรียนอื่น จำนวน........-............คน
       o บุคลากรอื่นในโรงเรียน จำนวน .....5.............คน     
       o ชุมชน จำนวน............คน
๗. สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
            ๗.๑ .........หนังสือเรียน.......................................................................
            ๗.๒ ........บัตรคำ.......................................................................................................
            ๗.๓ .........เครื่องคอมพิวเตอร์...........................................................................................
            ๗.๔ ........สมุดบันทึกกิจกรรม..........................................................................................
           
๘. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑.รับสมัครยุวทูตการอ่าน
๒.ประชุม วางแผนการทำงาน กลุ่มยุวทูตการอ่านนำตะกร้าหนังสือไปวางที่ศาลา และโต๊ะม้าหินอ่อนภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนที่สนใจอ่านหนังสือ
๓.ทุกวันอังคารตอนพักกลางวัน กลุ่มยุวฑูตการอ่านจะสลับหมุนเวียนกันเล่านิทานให้น้อง ๆ เพื่อน ๆฟัง บริเวณศาลาข้างห้องสมุด
๔.ในการจัดกิจกรรมบางครั้งจะมีการถาม-ตอบและมอบรางวัลแก่ผู้ตอบถูกเพื่อเป็นแรงจูงใจ
๕.ยุวทูตประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนมาอ่านหนังสือในห้องสมุด และทำบันทึกการอ่านเพื่อคัดเลือกยอดนักอ่านจากคนที่อ่านมากที่สุดฯลฯ
๙. การประเมินผล
            ๑.สมุดบันทึกกิจกรรม
๒.แบบประเมินผลกิจกรรม
๓.สังเกต
๔.สัมภาษณ์
๕.สภาพจริงฯลฯ
๑๐. สรุปผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  (ให้ตอบผลเชิงคุณภาพที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
       ในประเด็นต่างๆ พอสังเขป)
            ๑๐.๑ ........นักเรียนมีทักษะทางด้านการอ่านที่เพิ่มขึ้น.......................................................
            ๑๐.๒ ........นักเรียนอธิบายความหมายของคำยากได้.......................................................
            ๑๐.๓ .........นักเรียนใช้เวลาว่างมาอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น................................................
ฯลฯ
๑๑. การบูรณาการความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
            ๑๑.๑ .......นักเรียนได้อ่านหนังสืออยู่นอกเหนือจากห้องสมุด..........................................
            ๑๑.๒ ................................................................................................................................
            ๑๑.๓ ................................................................................................................................
            ๑๑.๔ ................................................................................................................................
            ๑๑.๕ ................................................................................................................................
ฯลฯ
๑๒. จุดเด่นของกิจกรรม
            ๑๒.๑ .......นักเรียนสามารถอ่านหนังสือได้จากทุกที่ของโรงเรียน.....................................
            ๑๒.๒ .......นักเรียนได้สร้างนิสัยรักการอ่าน......................................................................

ผู้เผยแพร่ ไพบูลย์ สุปราการ

ภาพประกอบเพิ่มเติม

เจ้าของนวัตกรรม

ไพบูลย์ สุปราการ


paiboon-k-kim@hotmail.com

SorNor CR3 - Copyright®2008
webmaster & designer:สพป.เชียงราย เขต 3