พรพิมล ไชยนันท์   โรงเรียนบ้านด้าย(เทพกาญจนาอุปถัมภ์)    

หน้าแรก     กลับไปหน้า KM ของคุณ

 

รายละเอียด

Video

Document

งบประมาณ

5000 บาท

รางวัล

ประเภท

คำค้น(Keyword)

สารานุกรมไทย

ISBN

วันที่เผยแพร่

31 กรกฏาคม 2554

 

เปิดอ่าน 602 ครั้ง
คะแนนโหวต
21 คะแนน

ให้คะแนนนวัตกรรมนี้

 

สารานุกรมไทย สร้างนิสัยรักการอ่าน

กลุ่ม / โรงเรียน : บ้านด้าย(เทพกาญจนาอุปถัมภ์)
สพป.ชร.3 

FullText

นวัตกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่เป็นผลงานที่มีการปฏิบัติที่ดี

 
                 โรงเรียน บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ อำเภอ แม่สาย

              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

1.       ชื่อกิจกรรม    กิจกรรมตอบคำถามจากสารานุกรมไทย  สร้างนิสัยรักการอ่าน

2.       ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางพรพิมล  ไชยนันท์ ,  นางยุพิน   มั่งมูล ,  นางสาวสรัลชนา   ชุ่มมงคล 

3.       ตำแหน่ง   ครูบรรณารักษ์/ครูผู้ทำหน้าที่บรรณารักษ์

4.       ระยะเวลาดำเนินงาน    ตลอดปีการศึกษา

5.       วัตถุประสงค์

5.1   เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

5.2  เพื่อส่งเสริมทักษะในด้านการ  พูด  อ่าน  และเขียน

5.3  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากการอ่าน

5.4  เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

5.5  เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

6.       กลุ่มเป้าหมาย

เป็นนักเรียนในโรงเรียน  จำนวน  420   คน  และโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์

7.       สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

7.1  หนังสือสารานุกรมไทยเล่มหลัก, เล่มเสริม

7.2  กระดาษคำถาม  คำตอบ

7.3   เครื่องเขียน

7.4  ป้ายประชาสัมพันธ์

7.5  เครื่องเสียง

7.6  กล่องใส่กระดาษคำตอบ

 

8. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

8.1   ประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์  ความจำเป็น  ความเป็นมา  วิธีการดำเนินการจัดกิจกรรมแก่ คณะครู และผู้เกี่ยวข้อง

                8.2   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจากครูบรรณารักษ์  และครูประจำวิชา

                8.3  มอบหมายภารกิจ  จัดทำปฏิทินการดำเนินกิจกรรม

                8.4   ดำเนินการจัดกิจกรรมตามปฏิทินงาน  ดังนี้

                                1.  กำหนดกติกา  ข้อตกลงกับนักเรียนในการร่วมกิจกรรมโดยแจ้งกิจกรรมหน้าเสาธงและป้ายประชาสัมพันธ์  กิจกรรมดำเนินการเดือนละ  1  ครั้ง

                                2.  คัดเลือกคำถามจากสารานุกรมไทยโดยแยกเป็นช่วงชั้นที่ 1-2,3-4 โดยครูผู้รับผิดชอบและนักเรียนผู้ช่วย

                                3.  พิมพ์คำถามที่คัดเลือกติดป้ายประชาสัมพันธ์ในห้องสมุดพร้อมประชาสัมพันธ์หน้า

เสาธง  กำหนดเวลาให้หาคำตอบประมาณ 1  สัปดาห์

                                4.  นักเรียนหาคำตอบจากหนังสือสารานุกรมไทยในห้องสมุด ในเวลาว่างหรือครูประจำชั้นพานักเรียนมาค้นคว้า  ตอบคำถามจากกระดาษที่เตรียมให้แล้วนำไปใส่ในกล่องรับกระดาษคำตอบในห้องสมุด

                                5.  เมื่อครบกำหนดเวลาครูบรรณารักษ์เปิดกล่องคำตอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่ตอบถูก

โดยแยกกลุ่มนักเรียนเป็นชั้น

                                6.  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ตอบถูก มอบเกียรติบัตรและรางวัลหน้าเสาธง

                                7.  นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศหลายครั้งจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันในระดับสูงต่อไปเช่นการแข่งขันในระดับกลุ่มเครือข่าย  ระดับจังหวัด  ระดับภาค  ระดับประเทศ เป็นการต่อยอดโดยครูบรรณารักษ์ขอความร่วมมือจากครูที่มีความถนัดในเนื้อหาที่แข่งขันจากสารานุกรมไทย ฝึกสอนนักเรียนเป็นกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยใช้เวลาว่างจากการเรียน  ซึ่งมีผู้ปกครองและผู้บริหารให้การสนับสนุน

9.  การประเมินผล

                9.1  ตรวจสอบจำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

                9.2  ตรวจผลงานการตอบคำถามของนักเรียน

                9.3  สัมภาษณ์นักเรียน  ผู้ปกครอง  ครู

                9.4  สอบถามจากนักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง

                9.5  สังเกตความสนใจ  ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน

 

10.  สรุปผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  (ให้ตอบผลเชิงคุณภาพที่ส่งผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในประเด็นต่างๆ พอสังเขป)

       10.1    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในภาพรวมของโรงเรียนสูงขึ้น

10.2    นักเรียนช่วงชั้นที่ 1  รู้จักสารานุกรมไทยและอ่านเพื่อความรู้  หาคำตอบ  โดยมีครูคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

10.3    นักเรียนช่วงชั้นที่   2-4  รู้จักวิธีใช้สารานุกรมไทยและหาคำตอบ ข้อสงสัยได้ ด้วยตนเอง

10.4    นักเรียนมีทักษะการอ่าน  และการเขียนมากขึ้น

10.5   นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

10.6   นักเรียนมีความกระตือรือร้น  มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ส่งผลให้มีการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระวิชา

10.7   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันการตอบคำถามจากสารานุกรมไทยจากหน่วยงานต่างๆ ได้รับรางวัลดังนี้

ปีการศึกษา 2550  -   2553

ปีการศึกษา 2550

1.  นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  ประจำปีการศึกษา  2550  จัดโดยสโมสรไลออนส์สากล ภาค  310  เอ 2

1.1  ผลการแข่งขันระดับจังหวัด

ทีมนักเรียนช่วงชั้นที่  2  และทีมนักเรียนช่วงชั้นที่  3   ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ

1.2  ผลการแข่งขันระดับภาคเหนือ

                ทีมนักเรียนช่วงชั้นที่  2  ได้อันดับที่ 6  ทีมนักเรียนช่วงชั้นที่  3   ได้อันดับที่  4    เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ

1.3  ผลการแข่งขันระดับประเทศ   ทีมนักเรียนช่วงชั้นที่  3  ได้อันดับที่ 13

                2.  ทีมนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และ 4  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ   จัดโดยกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย  ประจำปีการศึกษา  2550    โรงเรียนเทิงวิทยาคม

ปีการศึกษา 2551

1.  นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  ประจำปีการศึกษา  2551  จัดโดยสโมสรไลออนส์สากล ภาค  310  เอ 2

1.1  ผลการแข่งขันระดับจังหวัด

ทีมนักเรียนช่วงชั้นที่  2  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      ทีมนักเรียนช่วงชั้นที่  3   ได้รับรางวัลชนะเลิศ

1.2  ผลการแข่งขันระดับจังหวัดเชียงราย พะเยา

                ทีมนักเรียนช่วงชั้นที่  2  ได้รับรางวัลอันดับที่  5   ทีมนักเรียนช่วงชั้นที่  3   ได้รับรางวัลอันดับ 7

2.  นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และ 4  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  จัดโดยกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย  ประจำปีการศึกษา  2551  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

ปีการศึกษา 2552

1.  ทีมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  ประจำปีการศึกษา  2552 

จัดโดยสโมสรไลออนส์สากลภาค  310  เอ 2

                2.1  ผลการแข่งขันระดับจังหวัด     ทีมนักเรียนช่วงชั้นที่  2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ    

ได้เข้ารอบแข่งขันในระดับภาค   

                2.2  ผลการแข่งขันระดับภาค    ทีมนักเรียนช่วงชั้นที่  2  ได้รับรางวัลชมเชย

2.  ทีมนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และ 4  ได้รับ  รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  จัดโดยกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย  ประจำปีการศึกษา  2552    โรงเรียนพานพิทยาคม

ปีการศึกษา 2553

1.  นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  ประจำปีการศึกษา  2553 จัดโดยสโมสรไลออนส์สากล ภาค  310  เอ 2

1.1  ผลการแข่งขันระดับจังหวัด

ทีมนักเรียนช่วงชั้นที่  2 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ  อันดับ 1   และทีมนักเรียนช่วงชั้นที่  3   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 4    เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ

1.2  ผลการแข่งขันระดับภาคเหนือ

                ทีมนักเรียนช่วงชั้นที่  2  ได้อันดับที่ 6  ทีมนักเรียนช่วงชั้นที่  3   ได้อันดับที่ 6   

2.  ทีมนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และ 4  ได้รับ  รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จัดโดยกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย  ประจำปีการศึกษา  2553    โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

3.  นายวรวุฒิ   ขาเลศักดิ์   ได้รับรางวัลนักเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมระดับกลุ่มพัฒนาการศึกษาดอยนางนอน และระดับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 3  ประจำปีการศึกษา  2553

11.  การบูรณาการความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้

                11.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 

                                การบูรณาการคือได้ฝึกทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียนและในหนังสือสารานุกรมไทยมีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาไทยที่สามารถนำมาประกอบการเรียนการสอนได้

                11.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์

                                การบูรณาการคือ  เนื้อหาในหนังสือสารานุกรมไทยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้น  นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ จากในหนังสือ  หรือครูสามารถนำเนื้อหาไปประกอบการสอนได้

                11.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคม  ศาสนา  และวัฒนธรรม

                                การบูรณาการคือ  เนื้อหาในหนังสือสารานุกรมไทยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิชาสังคมศาสนาและวัฒนธรรมทุกระดับชั้น  นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ จากหนังสือ  หรือครูสามารถนำเนื้อหาไปประกอบการสอนได้

                11.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

                                การบูรณาการคือ  เนื้อหาในหนังสือสารานุกรมไทยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิชาทุกการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับชั้น  นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ จากในหนังสือ  หรือครูสามารถนำเนื้อหาประกอบการสอนได้

                11.5  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์

                                การบูรณาการคือ  เนื้อหาในหนังสือสารานุกรมไทยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น  นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ จากในหนังสือ  หรือครูสามารถนำเนื้อหาไปประกอบการสอนได้

                11.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษา  พลศึกษา

                                การบูรณาการคือ  เนื้อหาในหนังสือสารานุกรมไทยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิชาสุขศึกษา  พลศึกษาทุกระดับชั้น  นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ จากในหนังสือ  หรือครูสามารถนำเนื้อหาไปประกอบการสอนได้

                11.7  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ดนตรี-นาฏศิลป์

                                การบูรณาการคือ  เนื้อหาในหนังสือสารานุกรมไทยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิชาดนตรี- นาฏศิลป์ทุกระดับชั้น  นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ จากในหนังสือ  หรือครูสามารถนำเนื้อหาไปประกอบการสอนได้

 

                11.8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ต่างประเทศ

                                การบูรณาการคือ เนื้อหาในหนังสือสารานุกรมไทยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ  หรือคำศัพท์ทุกระดับชั้น  นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ จากในหนังสือ  หรือครูสามารถนำเนื้อหาไปประกอบการสอนได้

12.  จุดเด่นของกิจกรรม

                12.1   เป็นผลงานที่สามารถแก้ปัญหาด้านการอ่าน  ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้

                12.2  เป็นผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดให้กับนักเรียน, โรงเรียน  ซึ่งมีผลให้นักเรียนมีแรงกระตุ้นที่จะร่วมกิจกรรมต่อไป

                12.3  กิจกรรมมีการพัฒนาในระดับต่างๆ  คือระดับโรงเรียน  ระดับกลุ่ม  ระดับเขตพื้นที่ต่างๆ  ระดับจังหวัด  และระดับประเทศ  จึงเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องการเข้าร่วมแข่งขันให้ถึงระดับสูงสุด  เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง  และนักเรียนก็ประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องมาตลอด

13.  ข้อเสนอแนะ

                13.1  คณะครูแต่ละระดับชั้นควรมีส่วนร่วมคัดเลือกคำถามจากสารานุกรมด้วย

                13.2  นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในแต่ละระดับชั้น  ครูผู้สอนควรให้ความสนใจสนับสนุน  ส่งเสริมนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

                13.3  ควรสร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ

                13.4  สร้างเครือข่ายนักเรียนในการดำเนินกิจกรรมและร่วมกิจกรรมทุกช่วงชั้น

                13.5  ในการพัฒนากิจกรรม  ควรเกิดจากการร่วมคิด  ร่วมทำจากครูผู้บริหาร  ผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรให้การสนับสนุน  ทั้งการวางแผนงานและงบประมาณ

14.  หลักฐานร่องรอย  (เช่น  ภาพถ่าย  แผนการจัดการเรียนรู้  ผลงานนักเรียน  ฯลฯ)

                14.1  แผนการดำเนินงาน  กิจกรรมห้องสมุด

                14.2  ตัวอย่างผลงานกิจกรรม

                14.3  แบบสรุป  รายงานกิจกรรม

                14.4  เกียรติบัตร

                14.5  ภาพถ่ายกิจกรรม

14.6  อื่นๆ

 

ผู้เผยแพร่ นางพรพิมล ไชยนันท์

ภาพประกอบเพิ่มเติม


ok ddd

ok ddd

เจ้าของนวัตกรรม

พรพิมล ไชยนันท์
บ้านด้าย(เทพกาญจนาอุปถัมภ์)
0877879653
maearn1@hotmail.com

SorNor CR3 - Copyright®2008
webmaster & designer:สพป.เชียงราย เขต 3