เชิญคลิกเข้าสู่ห้องนิเทศของศึกษานิเทศก์ สพท.ชร.3
Rating:   TABLET Facebook TABLET Twitter
เชิญเข้าสู่ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเชิญเข้าสู่กลุ่มงานเลขานุการเชิญเข้าสู่กลุ่มงานวัดและประเมินผลาการจัดการศึกษาเชิญเข้าสู่กลุ่มงานนิเทศติดตามการจัดการศึกษาเชิญเข้าสู่กลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาเชิญเข้าสู่กลุ่มงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษาเชิญเข้าสู่กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

รวมโปรมแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นในการพัฒนาเว็บไซต์

  • โปรแกรมเขียนเอกสารอินเทอร์เน็ต
  • โปรแกรมตกแต่งภาพ(PhotoScape)
  • โปรแกรมอัพโหลดเอกสารอินเทอร์เน็ต (FileZilla)
  • โปรแกรมจำลองเครื่องแม่ข่าย(Appserv)

  • ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ชร.3